Sunday, December 19, 2010

林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin - (1)

Source: http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/list/%B4%FA%D1%D4%5F%C0%AD%B7%BC%E3%E5%D4%A1%C2%B6

创建人 (chuàng jiàn rén) Creator黄叶飘落 (huáng yè piāo luò) Yellow leaves falling
创建时间(chuàng jiàn shí jiān) Date of Creation2nd April 2008
最后更新 (zuì hòu gēng xīn) Lastest Update13 March 2009
相册点击 (xiàng cè diǎn jī) Album Number39429
相册简介 (xiàng cè jiǎn jiè) Album Title沐浴露广告,肌肤白皙柔滑好似凝玉 (mù yù lù guǎng gào, jī fū bái xī róu huá hǎo sì níng yù) Shower gel ad, Smooth and White Skin like Ning YuPHOTO: 东方蚌女凝玉 (Dōng fāng bàng nǚ níng yù) Ning Yu - Oriental "mussels" lady
http://bbsrrs1.vekee.com/BBS/up_file/2008-06-07/dcf68c0e-98a3-4b5e-8d90-9ad320b2e8ee.jpg
http://bbs.vekee.com/showtopic-2436592-2.htmPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/b00e7bec23a63dc22f2e2130.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/66061d95123b091b7bf48037.html#picId=b00e7bec23a63dc22f2e2130PHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/7b8da977c62db808b051b937.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/66061d95123b091b7bf48037.html#picId=7b8da977c62db808b051b937PHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/66061d95123b091b7bf48037.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/b00e7bec23a63dc22f2e2130.html#picId=66061d95123b091b7bf48037PHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/3bfa828b0e21a3c0fd1f1036.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/3bfa828b0e21a3c0fd1f1036.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/8a26cffce6298191b901a036.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/8a26cffce6298191b901a036.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/d1f9d72a27672e3ed42af135.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/d1f9d72a27672e3ed42af135.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/da1b0ef404a8157fddc474ea.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/da1b0ef404a8157fddc474ea.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/00fa513d5a30e1ff3d6d97dd.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/00fa513d5a30e1ff3d6d97dd.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://hiphotos.baidu.com/gaoweishuma/pic/item/a0bf39101e444c32ca80c497.jpg
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C1%D6%D0%C4%C8%E7&in=884&cl=2&lm=-1&pn=235&rn=1&di=5582022678&ln=2000&fr=bkimg&fmq=&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=#pn1496PHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://hiphotos.baidu.com/gaoweishuma/pic/item/db4792d9ab130b7933fa1cac.jpg
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C1%D6%D0%C4%C8%E7&in=884&cl=2&lm=-1&pn=235&rn=1&di=5582022678&ln=2000&fr=bkimg&fmq=&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=#pn1498
PHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/c13d70cf8c86942ef8dc6130.jpg
http://tieba.baidu.com/%C1%D6%D0%C4%C8%E7/tupian/item/c13d70cf8c86942ef8dc6130.html?fr=image_tiebaPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/5e4e92583e730bcf9c8204e8.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/5e4e92583e730bcf9c8204e8.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/5a66d01626ff1a09972b4388.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/5a66d01626ff1a09972b4388.htmlPHOTO: 林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin
http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/f81f3a29cc8b58ef99250af4.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/f81f3a29cc8b58ef99250af4.htmlPHOTO: 东方蚌女凝玉 (Dōng fāng bàng nǚ níng yù) Ning Yu - Oriental "mussels" lady
http://bbsrrs1.vekee.com/BBS/up_file/2008-06-07/dcf68c0e-98a3-4b5e-8d90-9ad320b2e8ee.jpg
http://bbs.vekee.com/showtopic-2436592-2.htm


Translated by:
Using nciku (www.nciku.com), an online dictionary with English and Chinese language (with Pinyin), and Google Translate.


Reference