Wednesday, January 12, 2011

林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin - (3) - 2009年代言美罗家纺相關圖片 - 2009 Metro's home decor and related pictures

Source Website: http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/list/%B4%FA%D1%D4%5F%C3%C0%C2%DE%BC%D2%B7%C4

创建人 (chuàng jiàn rén) Creatorruby 小龙 (xiǎo lónɡ)
创建时间(chuàng jiàn shí jiān) Date of Creation15th May 2009
最后更新 (zuì hòu gēng xīn) Lastest Update16th June 2010
相册点击 (xiàng cè diǎn jī) Album Number112955
相册简介 (xiàng cè jiǎn jiè) Album Title2009年代言美罗家纺相關圖片 (2009 nián dài yán měi luó jiā fǎng xiāng guān tú piàn)
2009 Metro's home decor and related picturesPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/fad3572c5b0e49c88a139992.jpg
http://tieba.baidu.com/%C1%D6%D0%C4%C8%E7/tupian/item/fad3572c5b0e49c88a139992.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/9f2bd407313606e97b894794.jpg
http://tieba.baidu.com/%C1%D6%D0%C4%C8%E7/tupian/item/9f2bd407313606e97b894794.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/7e094b360b15fff9a3cc2bbb.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/7e094b360b15fff9a3cc2bbb.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/272eb9382ee99ee6d56225ba.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/272eb9382ee99ee6d56225ba.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/b00e7bece55fe7f52f2e21b9.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/272eb9382ee99ee6d56225ba.html#picId=b00e7bece55fe7f52f2e21b9PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/0a087bf45f65b3fdf2d385bd.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/272eb9382ee99ee6d56225ba.html#picId=0a087bf45f65b3fdf2d385bdPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/7a8b471040a119d8c3ce79bc.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/0a087bf45f65b3fdf2d385bd.html#picId=7a8b471040a119d8c3ce79bcPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/b099a90103bbbf221d9583bc.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/7a8b471040a119d8c3ce79bc.html#picId=b099a90103bbbf221d9583bcPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/3c9b033bdc0718ce15cecbb3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/3c9b033bdc0718ce15cecbb3.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/821363273f612627918f9db2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/3c9b033bdc0718ce15cecbb3.html#picId=821363273f612627918f9db2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/3112b31b8bf8293d8618bfaa.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/821363273f612627918f9db2.html#picId=3112b31b8bf8293d8618bfaaPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/dd6285355c75363590ef39a9.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/3112b31b8bf8293d8618bfaa.html#picId=dd6285355c75363590ef39a9PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/93504fc262c55411e5dd3ba8.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/dd6285355c75363590ef39a9.html#picId=93504fc262c55411e5dd3ba8PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/6363f62412c3dd178744f9ac.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/93504fc262c55411e5dd3ba8.html#picId=6363f62412c3dd178744f9acPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/9ceef01ffd88fcd1e0fe0ba2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/6363f62412c3dd178744f9ac.html#picId=9ceef01ffd88fcd1e0fe0ba2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/70f0f7368662a8150a55a9a2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/9ceef01ffd88fcd1e0fe0ba2.html#picId=70f0f7368662a8150a55a9a2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/8f94a4c27ebe033f0ef477a0.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/70f0f7368662a8150a55a9a2.html#picId=8f94a4c27ebe033f0ef477a0PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/7a8b4710408f19d8c3ce79a6.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/8f94a4c27ebe033f0ef477a0.html#picId=7a8b4710408f19d8c3ce79a6PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/b4315c60f9338ffb8db10da4.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/7a8b4710408f19d8c3ce79a6.html#picId=b4315c60f9338ffb8db10da4PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/a54bd1136c6b53265aaf53db.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/b4315c60f9338ffb8db10da4.html#picId=a54bd1136c6b53265aaf53dbPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/63600c33fcdc3adc1a4cffd9.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a54bd1136c6b53265aaf53db.html#picId=63600c33fcdc3adc1a4cffd9PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/3bfa828b448979f7fd1f10d8.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/63600c33fcdc3adc1a4cffd9.html#picId=3bfa828b448979f7fd1f10d8PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/8e18367ae5229bc92e73b3df.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/3bfa828b448979f7fd1f10d8.html#picId=8e18367ae5229bc92e73b3dfPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/e8fe992577a58d4434a80fdd.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/8e18367ae5229bc92e73b3df.html#picId=e8fe992577a58d4434a80fddPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/9ceef01ffda6fcd1e0fe0bd0.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e8fe992577a58d4434a80fdd.html#picId=9ceef01ffda6fcd1e0fe0bd0PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/7b8da977009d623fb051b9d0.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/9ceef01ffda6fcd1e0fe0bd0.html#picId=7b8da977009d623fb051b9d0PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/eddde7112b61a7e2a7ef3fd7.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/7b8da977009d623fb051b9d0.html#picId=eddde7112b61a7e2a7ef3fd7PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/8e18367ae53a9bc92e73b3d7.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/eddde7112b61a7e2a7ef3fd7.html#picId=8e18367ae53a9bc92e73b3d7PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/a751f3de77035d7094ee37d5.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/8e18367ae53a9bc92e73b3d7.html#picId=a751f3de77035d7094ee37d5PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/356d55fbd57292326d22ebca.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a751f3de77035d7094ee37d5.html#picId=356d55fbd57292326d22ebcaPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/6363f62412e4dd178744f9cd.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/356d55fbd57292326d22ebca.html#picId=6363f62412e4dd178744f9cdPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/b851f819bb67e75edab4bdc0.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/b851f819bb67e75edab4bdc0.html


Translated by: Using nciku (www.nciku.com), an online dictionary with English and Chinese language (with Pinyin), and Google Translate.


Reference