Sunday, January 2, 2011

林心如 (Lín Xīn rú) - Ruby Lin - (2) - 搜狐畅游2D游戏《剑仙》- "Sohu" 2D game "God of Swords"

Source Website: http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/list/%B4%FA%D1%D4%D3%CE%CF%B7%5F%BD%A3%CF%C9%5F%D4%C6%CF%F6%B3%C7%D6%F7
http://tieba.baidu.com/%C1%D6%D0%C4%C8%E7/tupian/item/51ee3d6d93cbc3b743169419.html

创建人 (chuàng jiàn rén) Creatorzlq07
创建时间(chuàng jiàn shí jiān) Date of Creation2nd August 2010
最后更新 (zuì hòu gēng xīn) Lastest Update2nd December 2010
相册点击 (xiàng cè diǎn jī) Album Number51230
相册简介 (xiàng cè jiǎn jiè) Album Title2010年,林心如代言搜狐畅游2D游戏《剑仙》,成为云霄城主- 云裳虹
2010 nián, lín xīn rú dài yán sōu hú chàng yóu 2D yóu xì 《jiàn xiān》, chéng wéi yún xiāo chéng zhǔ - yún shāng hóng
In 2010, Ruby is the spokewoman for "Sohu" 2D game "God of Swords", Yun Shang HongPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/51ee3d6d93cbc3b743169419.jpg
http://tieba.baidu.com/%C1%D6%D0%C4%C8%E7/tupian/item/51ee3d6d93cbc3b743169419.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/59da81cb4984dab552664fc3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/59da81cb4984dab552664fc3.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/59da81cb4984dab552664fc3.html#picId=bbde9c82ef07a0f76c8119c3PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/32292df5cea1f56dbc3109c3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.html#picId=32292df5cea1f56dbc3109c3PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/3e7adab4efb3423b8bd4b2c3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.html#picId=3e7adab4efb3423b8bd4b2c3PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/02d162d94e8d3b6411df9bc3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.html#picId=02d162d94e8d3b6411df9bc3PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/56df8db1fe4d251c092302c2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.html#picId=56df8db1fe4d251c092302c2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/8f94a4c21540be530ef477c2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/bbde9c82ef07a0f76c8119c3.html#picId=8f94a4c21540be530ef477c2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/e150352ad83c547e5343c1c2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e150352ad83c547e5343c1c2.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/de88d43fdb2cd2877d1e7199.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e150352ad83c547e5343c1c2.html#picId=de88d43fdb2cd2877d1e7199PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/9a58d1098166eac7d1581b99.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e150352ad83c547e5343c1c2.html#picId=9a58d1098166eac7d1581b99PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/a1ec8a13930f5f95f7039e0a.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e150352ad83c547e5343c1c2.html#picId=a1ec8a13930f5f95f7039e0aPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/93504fc2d3240771e5dd3bee.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/e150352ad83c547e5343c1c2.html#picId=93504fc2d3240771e5dd3beePHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/d8a20cf4a02928ac7609d7ac.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/82136327ce957547918f9dee.html#picId=d8a20cf4a02928ac7609d7acPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/9ceef01fe08093b6e0fe0b89.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/82136327ce957547918f9dee.html#picId=9ceef01fe08093b6e0fe0b89PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/c095d1439dd06f5073f05dba.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/82136327ce957547918f9dee.html#picId=c095d1439dd06f5073f05dbaPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/abcc7cd93389bfaa39012fb9.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/abcc7cd93389bfaa39012fb9.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/9a58d109594622c1d1581bb8.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/abcc7cd93389bfaa39012fb9.html#picId=9a58d109594622c1d1581bb8PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/93504fc21ff53b76e5dd3bbf.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/abcc7cd93389bfaa39012fb9.html#picId=93504fc21ff53b76e5dd3bbfPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/mpic/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.htmlPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/b4315c60d43de09c8db10dbd.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=b4315c60d43de09c8db10dbdPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/59da81cb79bf2abe52664fc3.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=59da81cb79bf2abe52664fc3PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/3ca85edf89d25750495403c2.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=3ca85edf89d25750495403c2PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/e8fe9925202b5c2334a80f39.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=e8fe9925202b5c2334a80f39PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/cbcec3fd321a9206d6887d38.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=cbcec3fd321a9206d6887d38PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/3ca85edf6c8774514954031d.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=3ca85edf6c8774514954031dPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/98ef76c668d971599d163d1d.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=98ef76c668d971599d163d1dPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/0124ab181516b44535fa411b.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=0124ab181516b44535fa411bPHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/0b4f78f05799f6817931aa96.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=0b4f78f05799f6817931aa96PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/c3134954438c8416564e0095.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=c3134954438c8416564e0095PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/ff03918f784251b8513d9295.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=ff03918f784251b8513d9295PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/5b43fbf2ea7b9d51b07ec5c8.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=5b43fbf2ea7b9d51b07ec5c8PHOTO: http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/96510fb3d44d4ce5d9335acf.jpg
http://tieba.baidu.com/%E6%9E%97%E5%BF%83%E5%A6%82/tupian/item/a944ad34eb140cf4d0a2d3be.html#picId=96510fb3d44d4ce5d9335acf

Translated by:
Using nciku (www.nciku.com), an online dictionary with English and Chinese language (with Pinyin), and Google Translate.


Reference